AOL 2

Kolonie ART Excel – dla dzieci w wieku 8-13 lat 

    Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

    I. SKAN UMOWY O ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU

    II. KARTA KWALIFIKACYJNA

    Data wypoczynku:

    Imię i nazwisko dziecka

    Data urodzenia dziecka

    PESEL dziecka

    Adres zamieszkania dziecka

    Imię i nazwisko matki (opiekunki prawnej)

    Adres zamieszkania matki (opiekunki prawnej)

    Nr tel. matki (opiekunki prawnej)

    Adres e-mail matki (opiekunki prawnej)

    Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)

    Adres zamieszkania ojca (opiekuna prawnego)

    Nr tel. ojca (opiekuna prawnego)

    Adres e-mail ojca (opiekuna prawnego)

    Czy dziecko wcześniej uczestniczyło w programach Art of Living i jakich?

    Czy rodzice (opiekunowie prawni) uczestniczyli w programach Art of Living?

    Jak dowiedziałaś/eś się o kolonii/obozie (Internet, Facebook, znajomi, inne)

    ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM I STOSOWANEJ DIECIE (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

    *Czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia COVID-19?

    NIETAK

    W przypadku odpowiedzi „TAK” należy załączyć opinię lekarską o braku przeciwskazań do udziału w wypoczynku

    * ZAZNACZAJĄC TO POLE STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) POWYŻEJ WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU. Jestem świadoma/y, że w przypadku zatajenia specjalnych potrzeb dziecka, z uwagi na dysfunkcje zdrowotne zarówno fizyczne, jak i psychiczne lub intelektualne, które nie pozwalają na uczestniczenie w zajęciach programowych i mogą zmusić Organizatora wypoczynku do zapewnienia uczestnikowi indywidualnej, specjalistycznej opieki, może zaistnieć konieczność niezwłocznego odebrania uczestnika z wypoczynku na koszt rodzica/opiekuna prawnego.

    * Przeciwwskazaniem do uczestnictwa w koloniach/obozie są choroby psychiczne oraz epilepsja. Zaznaczając to pole oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie posiada takich przeciwwskazań.

    * Zaznaczając to pole wyrażam zgodę, aby w razie nagłych zachorowań czy wypadków, gdy nie będzie możliwości kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi, decyzję o hospitalizacji i sposobie leczenia dziecka podjął wychowawca lub kierownik kolonii/obozu.

    * Zaznaczając to pole wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku/podopiecznemu leków lub zastosowanie przez wykwalifikowany personel medyczny innej opieki, jeżeli zaistnieje taka zdrowotna konieczność.

    INFORMACJA O SZCZEPIENIACH (należy podać rok lub załączyć poniżej skan książeczki szczepień)

    tężec (rok szczepienia)

    błonica (rok szczepienia)

    dur (rok szczepienia)

    inne (rok szczepienia)

    Skan książeczki szczepień

    INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun ) np. czy dziecko łatwo nawiązuje nowe znajomości, jak odnajduje się w grupie itp.

    ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KOLONII/OBOZU ORAZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
    1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Art of Living Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa. Kontakt do Administratora danych: nr tel. +48 575 149 108, email: rodo@artofliving.pl.
    2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
    3. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem i/lub do zakończenia rozliczenia kolonii/obozu.
    4. Podane dane osobowe w celach marketingowych będą przechowywane przez cały okres działalności Fundacji Art of Living Polska lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez zgłoszenie sprzeciwu na adres: rodo@artofliving.pl.
    5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych uczestnika kolonii/obozu oraz rodzica/opiekuna prawnego, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
    7. Procesorem danych osobowych jest Art of Living Education sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa.
    8. Więcej informacji na temat ochrony danych znajduje się na: www.artofliving.org/pl-pl/rodo.

    Zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych:

    * Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Art of Living Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa, danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w celu rekrutacji, organizacji, prowadzenia i rozliczenia kolonii/obozu.

    * Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mojego dziecka/podopiecznego.

    Tak, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Art of Living Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa, wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celu wykonania pamiątkowej fotorelacji z wypoczynku.

    Tak, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Fundację Art of Living Polska wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego podczas wypoczynku w celach marketingowych związanych z promocją programów dziecięcych i młodzieżowych realizowanych przez Fundację Art of Living Polska.Chcielibyśmy pokazać część zdjęć z kolonii np. na naszym Facebooku lub stronie internetowej 🙂

    Uprzejmie informujemy, że wykonane w trakcie wypoczynku fotografie lub ujęcia filmowe grupowe, na których znajduje się kilku uczestników kolonii/obozu, a konkretni uczestnicy stanowią jedynie szczegół całości, nie wymagają uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób na nich przedstawionych, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), a zatem mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych związanych z promocją programów dziecięcych i młodzieżowych realizowanych przez Fundację Art of Living Polska, niezależnie od zgód znajdujących się powyżej.

    Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Art of Living Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19/55, 00-195 Warszawa, danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w celach marketingowych związanych z promocją programów dziecięcych i młodzieżowych realizowanych przez Fundację Art of Living Polska. Chcielibyśmy wysłać Państwu np. informację o terminach kolonii w przyszłym roku 🙂

    Oprócz wypoczynku dla dzieci realizujemy również podobne programy dla dorosłych.
    Tak, jako rodzic/opiekun prawny, chcę otrzymywać również informację marketingowe o programach dla dorosłych realizowanych przez Fundację Art of Living Polska.

    III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZESTNIKA WYPOCZYNKU SKŁADANE NA ETAPIE ZGŁASZANIA UCZESTNIKA
    * Tak, zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru mojego dziecka/podopiecznego z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

    * Tak, w przypadku występowania u mojego dziecka/podopiecznego chorób przewlekłych, zobowiązuje się dostarczyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

    * Tak, zobowiązuję się, zaopatrzyć moje dziecko/podopiecznego w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

    * Tak, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest przygotowane/y do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

    Numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację

    * Tak, oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść dokumentów: Regulaminu wypoczynku, Ogólnych warunków uczestnictwa w wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Oświadczenia składanego w dniu rozpoczęcia wypoczynku oraz Regulaminu sanitarno-epidemiologicznego, stanowiących integralną część Umowy o organizację wypoczynku.

    *Jestem świadoma/y, że w związku z tym iż wytyczne organizacyjne oraz sanitarno-epidemiologiczne dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży związane z pandemią COVID-19 na rok 2021 nie są jeszcze znane, a aktualne dokumenty zostały przygotowane w oparciu o wytyczne z roku 2020, Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmian i/lub uzupełnienia.

    *Czy będziesz potrzebować faktury?

    nietak

    Na firmęNa os. fiz.
    Numer NIP

    *Zgody, oświadczenia i dokumenty wymagane do zawarcia Umowy o organizację wypoczynku